Licytacja - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚĆ - Polna 27F,Robakowo, 62-023 Gądki,
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp., pokój 4 2017-08-29 14:30 318 691,50 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka, Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2017 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp., pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Justyna Aleksandrowicz, położonej przy Polna 27F,Robakowo, 62-023 Gądki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00030788/8.

Suma oszacowania wynosi 424 922,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 691,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 492,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Śremie 83 1020 4160 0000 2002 0151 5816.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnegow Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej mieszczącym się pod adresem: Stary Rynek 6, Środa Wlkp., 63-000 Środa Wlkp..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.