Licytacja - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Porannej Rosy 33,Kamionki, 62-023 Kórnik
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp., pokój sala nr 3 2021-09-02 12:30 140 925,00zł netto (152199,00zł brutto)

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka, Rita Herda

Kancelaria Komornicza, Stanisława Staszica 26, Środa Wlkp., 63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 306 70 20 / fax. 61 286 49 54

Sygnatura: KM 523/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka, Rita Herda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2021 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp., pokój sala nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Pierwsza licytacja nieruchomości , położonego przy Porannej Rosy 33,Kamionki, 62-023 Kórnik , dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00055393/3.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Udział 344/847 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Kamionki przy ul. Porannej Rosy 33, gmina Kórnik działka nr 1070/6 o łącznej powierzchni 0,0847 HA należącej do dłużnika: Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o. położonej: 62-035 Kórnik, Porannej Rosy 33, Kamionki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1D/00055393/3 [NKW: PO1D/00055393/3]

Suma oszacowania wynosi 187 900,00zł netto + VAT 8% 15032,00zł w sumie: 202932,00 zł brutto ,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 925,00zł netto + VAT8% 11274,00zł w sumie: 152199,00zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 790,00zł netto + VAT8% 1503,20zł w sumie 20293,20 zł brutto.


Rękojmię należy uiścić do dnia: 01-09-2021r. na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej 95 10901418 0000 0001 4779 5452


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Środzie Wielkopolskiej przy Staszica 26 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnegow kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Agnieszka, Rita Herda