Licytacja - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI WOLICA KOZIA

Wolica Kozia
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4, 2022-05-17 11:00 1 647 523,19 zł brutto

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-05-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 36/1 o powierzchni 73 633m2, która stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną następującymi budynkami:


 * Budynek o charakterze mieszkalno - rekreacyjnym ( potencjał agroturystyczny)  o powierzchni użytkowej 63,43m2
* Budynek o charakterze mieszkalno - rekreacyjnym ( potencjał agroturystyczny ) wraz z częścią gospodarczą - niewykończoną - m.in. projektowana stajnia, o powierzchni użytkowej 744,58m2
* Budynek o charakterze mieszkalnym ( z potencjałem do funkcji agroturystycznej) o powierzchni użytkowej 593,70m2.
Na działce znajduje się 5 stawów, wiata z blachy trapezowej o wartości 18.648,00zł, grunt jest zadrzewiony wycena drewna jako pożytku naturalnego z rzeczy oszacowano na kwotę: 33.854,00zł.  

położonej: 63-040 Nowe Miasto, Wolica Kozia,
     dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: PO1D/00021671/9]


Suma oszacowania wynosi 2 196 697,59 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    1 647 523,19 zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 219 669,76 zł brutto.

Rękojmię należy uiścić do dnia: 16-05-2022r. na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej 95 10901418 0000 0001 4779 5452


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelari komornika przy ul. Stanisława Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.