Licytacja - Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego T. Kościuszki 3/3

63-000 Środa Wielkopolska, Kościuszki 3/3
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4, 2022-06-21 10:00 144 750,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1D/00011370/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-06-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynaleznych 68,9 m2.


Opis lokalu: 2 pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka z WC połączona z kotłownią - położony na kondygnacji 1

położonego: 63-000 Środa Wielkopolska, Kościuszki 3/3, Środa Wielkopolska,
     dla którego  Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1D/00011370/6   [NKW: PO1D/00011370/6]


Suma oszacowania wynosi 193 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    144 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00zł.

Rękojmię należy uiścić do dnia 20-06-2022 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej 95 10901418 0000 0001 4779 5452

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika przy ul. Stanisława Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.