Licytacja - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - Nekla

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym - Nekla ul. Norwida 12
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
budynk Sądu Rejonowego we Wrześni, sala nr 22 2022-09-02 11:00 828 750,00zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10  w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 1226,  o pow. 0,1434 HA, która stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 446,90m2  oraz budynkiem garażowym o pow: 40,50m2  

położonej: 62-330 Nekla, Norwida 12, Nekla,
     dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni; IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00030990/9   [NKW: PO1F/00030990/9]

Suma oszacowania wynosi 1 105 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    828 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 500,00zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej 95 10901418 0000 0001 4779 5452

Wpłatę rękojmi należy uiścić do dnia 01.09.2022 r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Stanisława Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.