Licytacja - PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1D/00005083/2

Działki Zwola
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
kancelaria Komornika mieszczącej się: 63-000 Środa Wielkopolska ul.Stanisława Staszica 26 2022-08-29 13:00 237 240,00 zł

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1D/00005083/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2022r. o godz. 13:00 w kancelarii  mieszczącej się 63-000 Środa Wielkopolska    Stanisława Staszica 26, odbędzie się pierwsza licytacja   nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną.

Nieruchomość zlokalizowana w części peryferyjnej miejscowości Zwola w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasu. Działka nr 151 stanowi działkę leśną z ruinami budynku, działka nr 150/27 i 150/26 stanowią ulice.  
   
     dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1D/00005083/2   [NKW: PO1D/00005083/2]


Suma oszacowania wynosi 316 320,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 237 240,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 632,00zł.
Rękojmię należy uiścić do dnia 26-08-2022 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej 95 10901418 0000 0001 4779 5452
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 63-000 Środa Wielkopolska Stanisława Staszica 26 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00.