Licytacja - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - WOLICA KOZIA

Wolica Kozia
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, 2022-12-15 13:00 1 354 028,96 zł brutto

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

działke nr 36/1 o powierzchni 73 633m2, która stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną następującymi budynkami:
 * Budynek o charakterze mieszkalno - rekreacyjnym ( potencjał agroturystyczny)  o powierzchni użytkowej 63,43m2
* Budynek o charakterze mieszkalno - rekreacyjnym ( potencjał agroturystyczny ) wraz z częścią gospodarczą - niewykończoną - m.in. projektowana stajnia, o powierzchni użytkowej 744,58m2
* Bydynek o charakterze mieszkalnym ( z potencjałem do funkcji agroturystycznej) o powierzchni użytkowej 593,70m2.
Na działce znajduje się 5 stawów, wiata z blachy trapezowej o wartości 18.648,00zł, grunt jest zadrzewiony ( wycena drewna jako pożytku naturalnego z rzecy oszacowano na kwotę: 33.854,00zł. 
położonej: 63-040 Nowe Miasto, Wolica Kozia,


 dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     PO1D/00021671/9
Suma oszacowania wynosi 2 031 043,44 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1 354 028,96 zł brutto.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 203 104,34 zł brutto.  
Rękojmię należy uiścić do dnia 14.12.2022 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej 95 10901418 0000 0001 4779 5452


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Kancelarii komornika przy ul. Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.