Licytacja - Działka o łącznej powierzchni 0,2990 HA zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow: użyt. 90,63m2

Działka z budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, 2023-01-19 11:0 159 000,00zł.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2023r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Działka nr 211/4  o łącznej powierzchni 0,2990 HA zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow: użyt. 90,63m2  

    położonej: 63-012 Dominowo, Orzeszkowo,
     dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1D/00060937/7   [NKW: PO1D/00060937/7]


Suma oszacowania wynosi 212 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    159 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 200,00zł.
Rękojmię należy uiścić do dnia 18.01.2023 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej

95 10901418 0000 0001 4779 5452


"Nabywca nieruchomości rolnej powinien spełniać warunki określone w ustawie z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. z 2020 r. Dz. U Poz. 1655 ze zm.)"
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w  kancelariikomorniczej mieszczącej się przy ul. Staszica 26 w Środzie Wielkopolskiej  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ewentualny licytant powinien wykazać przed przystąpieniem do licytacji stosowny dokument potwierdzający spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z ustawą z 11.04.2003r. o kształtowaniu utroju rolnego (t.j. z 2020 r. Dz. U Poz. 1655 ze zm.).