Licytacja - Druga licytacja nieruchomości - Nekla

Druga licytacja nieruchomości - 62-330 Nekla, ul Norwida 12
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10 w sali nr 22, 2023-08-30 12:00 736 666,67zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-08-2023r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 1226,  o pow. 0,1434 HA, która stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 446,90m2  oraz budynkiem garażowym o pow: 40,50m2  

położonej: 62-330 Nekla, Norwida 12, Nekla,
     dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze

KW PO1F/00030990/9  

Suma oszacowania wynosi 1 105 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    736 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 500,00zł.

Rękojmię należy uiścić do dnia 29.08.2023 r., na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej

95 10901418 0000 0001 4779 5452

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.