Licytacja - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1D/00043628/3

Pierwsza licytacja - ul.Polna 26, Środa Wielkopolska
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3 2023-10-19 11:00 305 152,50 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2023r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę numer 977/2 połozona w Środzie Wielkopolskiej, ul. Polna 26; 63-000 Środa Wielkopolska o łacznej powierzchni 0,0772 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym z garażem w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 157,22 m2.

położonej: 63-000 Środa Wielkopolska, Polna 26, Środa Wielkopolska,
     dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
prowadzi księgę  wieczystą o numerze:

KW PO1D/00043628/3  


Suma oszacowania wynosi 406 870,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    305 152,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 687,00zł.


Rękojmię należy uiścić do dnia 18.10.2023 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej

95 10901418 0000 0001 4779 5452


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej sie przy ul. Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.