Licytacja - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1D/00026172/6

Pierwsza licytacja - Klęka
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4 2024-04-09 12:30 170 775,00zł.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-04-2024r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 6; 63-000 Środa Wielkopolska  w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

lokal mieszkalny połozony w Klęka 8/7; 63-040 Klęka składający się z:
pokój -3; anek jadalny -1; garderoba - 1; kuchnia - 1;łazienka - 1; korytarz 1; pomieszczenia przynależne - strych oraz pomieszczenie nr 4 w budynku gospodarczym.
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 116,5000 m2  
położonej: 63-040 Klęka, Klęka 8/7, Klęka,


     dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze

KW PO1D/00026172/6  


Suma oszacowania wynosi 227 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    170 775,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 770,00zł.

Rękojmię należy uiścić do dnia 08.04.2024 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej

95 10901418 0000 0001 4779 5452

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Stanisława Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.