Licytacja - Pierwsza licytacja - Koszuty 73

Pierwsza licytacja - Koszuty 73
Miejsce licytacji Data Godzina Cena wywoławcza
Budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej w Sali numer 4 2024-07-10 11:30 284 520,00 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka Rita Herda

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-07-2024r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Środa Wielkopolska, Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Działka ewidencyjna nr 113/4 położona w Koszuty o łącznej powierzchni 0,1994 ha.  

położonej: 63-022 Koszuty, Koszuty 73, Koszuty,
     dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
prowadzi księgę  wieczystą o numerze

KW PO1D/00000519/3
Suma oszacowania wynosi 379 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   284 520,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 936,00zł.

Rękojmię należy uiścić do dnia 09.07.2024 r., na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej

95 10901418 0000 0001 4779 5452

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Staszica 26; 63-000 Środa Wielkopolska odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.