Wniosek egzekucyjny KMP

1. Należy wypełnić wolne pola w poniższym wniosku.

2. Wniosek należy wydrukować i wraz z tytułem egzekucyjnym z nadaną klauzulą wykonalności dostarczyć osobiście lub pocztą do Kancelarii.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Rita Herda
dnia 2024-07-23

WNIOSEK EGZEKUCYJNY KMP

Przedstawiciel ustawowy
Nr PESEL
Nr dow.Osob:
Nr NIP
Zamieszkały(a)
nr konta wierzyciela:
nazwa banku:
działający(a) w imieniu alimentowanych (wierzycieli):
ur.
ur.
ur.
(imię i nazwisko)
(data urodzenia)
Dłużnik(czka):
(nazwisko i imię)
urodzony(a)
syn(córka)
(data i miejsce)
Nr PESEL
Nr dow.Osob:
Nr NIP
zamieszkały(a)
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu
w
z dnia
sygnatura akt
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów zaległych za czas od *
. do *
w sumie *
2. bieżących alimentów od *
po *
zł miesięcznie wraz z
zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku **/ od
do dnia zapłaty ** / bez odsetek**
3. kosztów procesu
4. inne należności
w kwocie
(podać rodzaj należności)
* proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc
** niepotrzebne skreślić

Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów: z ruchomości, z innych wierzytelności, z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, a zwłaszcza proszę skierować ją do:
- wynagrodzenia dłużnika: ***
- ruchomości dłużnika: ***
- rachunku bankowego dłużnika: ****
- innych wierzytelności przypadających od: ****
- innych praw majątkowych: **
*** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "w/g ustaleń komornika"
Informacje o dłużniku: ****
1. posiada samochód (marka):
2. posiada wartościowe ruchomości:
3. prowadzi działalność gospodarczą:
4. jest właścicielem działki budowlanej, domu, garażu, mieszkania itp.
5. posiada udziały w spółkach, spółdzielniach itp.:
6. inne:
**** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać "nie wiem"