Wniosek egzekucyjny KM

1. Należy wypełnić wolne pola w poniższym wniosku.

2. Wniosek należy wydrukować i wraz z tytułem egzekucyjnym z nadaną klauzulą wykonalności dostarczyć osobiście lub pocztą do Kancelarii.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Rita Herda
dnia 2024-07-23

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel(ka)
(nazwisko i imię)
zamieszkały(a)
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Dłużnik(czka)
(nazwisko i imię)
urodzony(a)
syn(córka)
(data i miejsce)
zamieszkały(a)
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL
Nr NIP
Nr dow.Osob/Regon
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu
w
z dnia
sygnatura akt
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. pretensji głównej
z zasądzonymi odsetkami
do dnia zapłaty
2. kosztów procesu
3. kosztów klauzuli
4.
5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj.
(wymienić ruchomości)
znajdujące się w
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr
w banku
i wierzytelności dłużnika znajdujących
się w